Loading...

Ապահովագրության օբյեկտ են ապահովադիրների (ապահովագրված անձանց) այն գույքային շահերը, որոնք կապված են

դժբախտտ պատահար տեղի ունենալու հետևանքով նրանց կյանքին և աշխատունակությանը հասցված կորստի հետ, ինչպես նաև

ապահովագրական պատահարի պատճառով նրանց եկամուտների կորստի և լրացուցիչ ծախսերի կատարման հետ:

Դժբախտ դեպքերից ապահովագրությունը նախատեսում է ապահովագրական պատահարի հետևանքով ապահովագրված անձանց

կյանքին և աշխատունակությանը հասցված վնասների ապահովագրական հատուցում ապահովագրողի կողմից`

հաստատագրված գումարով կամ մասնակի, նաև` լրացուցիչ ծախսերի լրիվ փոխհատուցմամբ:

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագրեր կնքվում են միայն աշխատունակ քաղաքացիների հետ:

Դժբախտ դեպքերից ապահովագրությունը իրականացվում է թե° կամավոր և թե° պարտադիր կարգով: Պարտադիր են

համարվում ապահովագրության հետևյալ ձևերը. ուղևորների, զինծառայողների, մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց,

հարկային ծառայությունների ծառայողների ապահովագրությունը և այլն: